Ticari Anlaşmazlık Davalarında Maddi Zararın Hesaplanması. Seçkin Yayıncılık (2017)

Ticari Anlaşmazlık Davalarında Maddi Zararın Hesaplanması kitabımız ticari anlaşmazlıkların dava öncesi ve dava aşamasında ekonomik analizi ve çeşitli yasal düzenlemelere göre maddi zararın hesaplanması konularını içermektedir. Maddi zararın hesaplanmasına yönelik konular;  haksız rekabette maddi zarar, haksız fiillerde maddi zarar, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak maddi zarar, sözleşmenin, iş ortaklığının veya konsorsiyumun feshi veya iptali halinde maddi zarar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre maddi zarar hesaplamaları, çevre kirliliği zarar hesaplamaları, para borçlarında temerrüt halinde munzam zarar hesaplamaları,  tek yetkili, yetkili satıcılık ve acente sözleşmelerinin feshi, ihlali ve maddi zarar, inşaat sözleşmeleri ve maddi zarar, sigorta sözleşmelerine göre maddi zararın tespiti, patentlerin sözleşmeye aykırı kullanımı ve patent tecavüzlerinde maddi zarar, ticari marka tecavüzü ve maddi zarar, endüstriyel tasarımlara verilen zarar, ticari sırrın ihlali hallerinde maddi zarar; (çalışanların rekabet etmeme sözleşmeleri ve müşterilerin çalınması halinde maddi zarar hesaplamaları dahil), menkul kıymet yolsuzlukları ve maddi zarar, uluslararası ticari işlemler ve yatırımlarda maddi zarar ve ödenen tazminatların vergi matrahından indirimidir.