YAYINLAR >
○ Kitaplar >

● Maddi Zararın Hesaplanması ve Ekonomik Analiz (Adli Ekonomi)(Yaklaşım) (2010) ● Örtülü Sermaye, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Düzenlemeleri. (Türmob)(2007) ● Transfer Fiyatlandırma (ikinci baskı). (Türmob)(2007) ● Bir Bölüm Finansal İşlemler ve Vergilendirilmeleri. (Türkiye Bankalar Birliği)(2001)

○ Kitap Bölümleri >

● Rüşvetin Önlenmesine Yönelik OECD Çalışmalarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi (Doktora Tezi) (Basım Çalışmaları devam etmektedir. ) (2010)● Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması sempozyumunda sunulan Türk Transfer Fiyatlandırma Düzenlemeleri tebliğ metinlerinin Türkçe ve İngilizce yayımı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayım çalışmaları devam etmektedir. (2010) ● Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu Bildirileri (Transfer Fiyatlamasının Vergi Mevzuatı ve Kobi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından İncelenmesi). ASMMM Odası (2010)

○ Makaleler >

● Tıbbi Kötü Uygulamalar ve Maddi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması. (Doç. Dr. Sadi Kaplan ile birlikte hazırlanan makalenin yayım hazırlıkları devam etmektedir).● Dar Mükellefler ve Transfer Fiyatlandırma Düzenlemelerinin Uygulanması. 2012. Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 284.● Uluslararası Vergi Anlaşmazlıklarının Karşılıklı Anlaşma Usulü İle Çözümü. 2011. Yaklaşım, Sayı 221.● Uluslararası Vergi Anlaşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü. 2011. Yaklaşım, Sayı 222.● Yeni Türk Ticaret, Sermaye Piyasası ve Kurumlar Vergisi Kanunları Açısından Örtülü Kazanç Aktarımının Değerlendirilmesi. 2011. Yaklaşım, Sayı 223● OECD Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi Kapsamında Yapılacak Soruşturma ve Vergi İncelemeleri. 2011. Yaklaşım, Sayı 226.● Vergi Tahsilâtında Yardımlaşmaya İlişkin Uluslararası Sözleşmeler. 2011. Yaklaşım, Sayı 225. ● Vergi Sorunlarında Bilgi Değişimi Anlaşmaları ve Uluslararası İşbirliği Çalışmaları. 2011. Yaklaşım, Sayı 224. ● Ekonomik Krizlerin Transfer Fiyatlandırma Düzenlemeleri Üzerindeki Etkileri. 2010. Yaklaşım, Sayı 208.● Milletlerarası Mal Satış Sözleşmesi Hükümlerine Göre Maddi Tazminatın Belirlenmesi. 2010. Yaklaşım, Sayı 206. ● Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Düzenlemelerine Göre Vade Farklarının Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Öneriler. 2010. Yaklaşım, Sayı 207.● Fonksiyonel ve Karşılaştırılabilirlik Analizinin En Uygun Transfer Fiyatlandırma Metodunun Seçimine Etkisi. 2010. Yaklaşım, Sayı 205.● Vadeli İşlemlere Transfer Fiyatlandırması Hükümleri mi, Yoksa Örtülü Sermaye Hükümleri mi Uygulanmalıdır? 2009. Yaklaşım, Sayı 204.● Ortaklarla İki Ayrı Şirket Çatısı Altında Yapılan Üretim ve Pazarlama/Satış Faaliyetlerinde Ortaklık Paylarının ve Transfer Fiyatlandırmasının Şirket Kârlarına ve Kâr Paylaşımlarına Etkisi. 2008. E-Yaklaşım, Sayı 190.● Bilgisayarlı Muhasebe Programları Standartları Tebliğ Çalışmaları. 2008. E-Yaklaşım, Sayı 184. ● Operasyonel Transfer Fiyatlandırmanın Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama İle İlişkisi. 2008. Yaklaşım, Sayı 183.● Muhasebe, Denetim ve Muhasebe Standartları Kurulları Alanındaki Bazı Gelişmeler. 2008. E-Yaklaşım, Sayı 184.● Yeni Türk Lirası Kullanımında Ortaya Çıkabilecek Muhtemel Sorunlar ve Çözümleri. 2004. Yaklaşım, Sayı 143.● E-Devlet İle Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. 2003. Yaklaşım, Sayı 124.● Küreselleşme ve Neden Olduğu Vergisel Sorunlar. 2001. Yaklaşım, Sayı 107.● Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları. 2001 Yaklaşım, Sayı 106● Vergi Kimlik Numarasının Kullanımı ve Kayıtdışı Ekonomi. 2001. Yaklaşım, Sayı 105.● İç Borçlanma ve Direkt Hazine Sistemi. 2001. Yaklaşım, Sayı 101.● Mükelleflerin Yurtdışı Faaliyetlerinin Vergi İnceleme Yetkisi Açısından Değerlendirilmesi. 2009. Vergi Dünyası, Sayı 331.● İspat Araçları Nelerdir ve İspat Külfeti Kime Aittir? 2005. Vergi Dünyası, Sayı 283.● Zamanaşımı ve Devlet Geliri Kaydedilen Gelir ve Alacaklar. 2003. Vergi Dünyası, Sayı 263.● Motorlu Taşıtlar Kayıt ve Tescil Sistemi ve Vergileme Konularında Öneriler. 2003. Vergi Dünyası, Sayı 258.● Genel Tebliğler ve Muktezalar. 2001. Vergi Dünyası, Sayı 242.● Bilirkişilik Müessesesi ve Vergi İncelemeleri. 2001. Vergi Dünyası, Sayı 240.● Kısa Vadeli Borçların Son Dönem Son Dönem Krizlerdeki Rolü. 2001. Vergi Dünyası. Sayı 238.● Türev Araçlar, Forward ve Swap İşlemlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu. 1998. Yaklaşım, Sayı 66.● Vadeli İşlemler Piyasaları. 1998. Maliye Dergisi, Sayı 129. ● Döviz Kuru Ayarlamaları ve Para Politikası. 1990. Maliye Dergisi, Sayı 99.