DANIŞMANLIK VE UZMANLIK ALANLARI >

Ekonomik gelişmeye bağlı olarak transfer fiyatlandırma, örtülü sermaye ve kontrol edilen yabancı kurum kazançları ile ticari anlaşmazlıklar genellikle karmaşık bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tip vergi incelemeleri ile ticari anlaşmazlıkların uzlaştırılması, vergi ve zararın hesaplanması doğal olarak karmaşık ekonomik, ticari, hukuki ve vergisel sorunların anlaşılmasını gerektirir. Sorunların aşılabilmesi için objektiflik, bilgi ve tecrübe, bilgiye erişim ve bilimsel yöntemlerin kullanılmasını zorunludur. Verta Mali Danışmanlık ve Denetim AŞ. bu konularda ayrıntılı ekonomik analiz hizmetleri vermeyi amaç edinmiştir. Verta Mali Danışmanlık ve Denetim A.Ş. genel olarak vergi kanunları (özellikle ve transfer fiyatlandırma, örtülü sermaye, kontrol edilen yabancı kurum kazancı ve çifte vergilendirmenin önlenmesi düzenlemeleri), ticari tazminat davalarında maddi zararın hesaplanması ve uluslararası ticari işlemlerde yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesinin önlenmesine ilişkin inceleme ve tahkikat konularında uzmanlaşmıştır. Dr. Namık Kemal Uyanık aşağıda belirtilen konularda ulusal ve uluslararası tecrübeye sahiptir.

1- Vergi incelemeleri ve merkezi uzlaşma komisyonlarından izlenecek stratejinin belirlenmesi,

2- Transfer fiyatlandırma, örtülü sermaye, kontrol edilen yabancı kurum kazancı ve çifte vergilendirmenin önlenmesi düzenlemelerine yönelik olarak vergi kanunlarında yer alan vergisel risklerin en aza indirilmesi için strateji geliştirilmesi, yıllık faaliyet raporu yazımı ve vergi inceleme danışmanlığı,

3- Gelir İdaresi Başkanlığı ile peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yapılması ve Karşılıklı Anlaşma Usulü müzakereleri danışmanlığı, 

4- Türk Ticaret ve Sermaye Piyasası Kanunlarında örtülü kazanç aktarımını önlemeye yönelik düzenlemelerde şirket yönetim kurulu üyeleri için öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza risklerinin en aza indirilmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanmasına yönelik raporlar,

5- Yabancı ülkelerde bulunan bağlı işletme ve iştiraklerle yapılan işlemlerde gümrük ve kurumlar vergisi bağlamında optimal transfer fiyatlandırmanın ve kâr maksimizasyon stratejisinin belirlenmesi,

6- Türkiye’de ve yabancı ülkelerde bulunan Türk şirketleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerin transfer fiyatlandırma, örtülü sermaye ve kontrol edilen yabancı kurum kazancı düzenlemeleri açılarından vergi incelemesine alınması hâlinde inceleme danışmanlığı hizmeti verilmesi,

7- Birleşme, satın alma ve devralmalar ile grup şirketlerinin yeniden yapılandırılmasının transfer fiyatlandırma düzenlemeleri açısından analizi,

8- Ticari anlaşmazlıkların dava öncesi ve dava aşamasında ekonomik analizi ve çeşitli yasal düzenlemelere göre maddi zararın hesaplanması (bazı maddi zarar konuları belirtilmiştir);

 • Haksız rekabette maddi zarar,
 • Haksız fiillerde maddi zarar,
 • Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak maddi zarar,
 • Sözleşmenin, iş ortaklığının veya konsorsiyumun feshi veya iptali halinde maddi zarar,
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre maddi zarar hesaplamaları,
 • Çevre kirliliği zarar hesaplamaları,
 • Para borçlarında temerrüt halinde munzam zarar hesaplamaları,  
 • Tıbbi kötü uygulamalarda maddi zarar,
 • Tek yetkili, yetkili satıcılık ve acente sözleşmelerinin feshi, ihlali ve maddi zarar,
 • İnşaat sözleşmeleri ve maddi zarar,
 • Sigorta sözleşmelerine göre maddi zararın tespiti,
 • Patentlerin sözleşmeye aykırı kullanımı ve patent tecavüzlerinde maddi zarar,
 • Ticari marka tecavüzü ve maddi zarar,
 • Endüstriyel tasarımlara verilen zarar;
 • Ticari sırrın ihlali hallerinde maddi zarar; (çalışanların rekabet etmeme sözleşmeleri ve müşterilerin çalınması halinde maddi zarar hesaplamaları dahil),
 • Menkul kıymet yolsuzlukları ve maddi zarar,
 • Uluslararası ticari işlemler ve yatırımlarda maddi zarar;
  • (ICC, WIPO, ICSID ve diğer tahkim kurullarındaki davalarda maddi zarar)
  • (CISG hükümlerine göre maddi zarar)  
  • Ödenen tazminatların vergi matrahından indirimi.

9- Uluslararası ticari işlemlerde karşılaşılan yolsuzluk ve yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi ve talep edilmesi konularındaki incelemeler ve soruşturmalar.